• Analytisch boekhouden en kostencalculatie

   Bruggeman, Werner; De Lembre, Erik; Everaert, Patricia (Plantyn, 2003)
  • Beheerscontrole. Een stimulans voor doelgericht management van organisaties

   Bruggeman, Werner; Slagmulder, Regine (Uitgeverij Lannoo, 2001)
   Met dit boek bieden de auteurs, twee toonaangevende specialisten op het vlak van beheerscontrole, een systematisch overzicht van de concepten en praktische toepassingen van beheerscontrole, in relatie tot andere managementdisciplines, waaronder accounting, strategisch management en organisatiegedrag.$ De leidraad doorheen de verschillende thema's is de relatie tussen beheerscontrole en de doelstellingen en strategie op alle niveaus van de organisatie. Het boek integreert de verscheidenheid aan inzichten in verband met beheerscontrole in een aantal praktisch bruikbare raamwerken die als leidraad kunnen dienen voor het doelgericht sturen van organisaties en het ontwerp van beheerscontrolesystemen.$ De rol van de controller in de organisatie wordt eveneens belicht. Ten slotte werpen de auteurs een blik op de toekomst. Beide auteurs zijn een autoriteit op het gebied van kostprijscalculatie en beheerscontrole, en hebben op dit terrein al heel wat onderzoek verricht.
  • De Balanced Scorecard in de praktijk. Een leidraad voor strategische prestatiemeting

   Bruggeman, Werner; Jorissen, Ann (Maklu Uitgevers, 1999)
   In die boek analyseren de auteurs hoe met behulp van het BSC-concept de missie, de doelstellingen en de strategie van de onderneming vertaald kunnen worden in prestatiemaatstaven. Ze reiken ideeën en ervaringen aan om in de praktijk een betere invulling aan de BSC te kunnen geven. Er wordt vooral aandacht geschonken aan nieuwe vormen van prestatiemeting op financieel vlak en op het vlak van integrale bedrijfsprocessen. Verder komt het meten van klanten- en personeelstevredenheid en het lerend en innovatief vermogen van de onderneming expliciet aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het meten van de milieuprestaties van een onderneming. Het boek is ook doorweven met voorbeelden van indicatoren en implementaties van de BSC in diverse organisaties (industrie, dienstensector en non-profit).
  • Integrated Cost Management

   Cooper, Robin; Slagmulder, Regine (Oxford University Press, 2006)
  • Interorganizational Cost Management

   Cooper, Robin; Slagmulder, Regine (John Wiley & Sons Ltd, 2005)
  • Kaizen Costing

   Cooper, Robin; Slagmulder, Regine (John Wiley & Sons Ltd, 2005)
  • Kostprijscalculatie en Management Accounting

   Bruggeman, Werner; Everaert, Patricia (Garant-Uitgevers, 2001)
   Dit boek geeft een inzicht in de techniek van de kosten- en kostprijscalculatie en de toepassingen ervan bij winstbepaling en bij het nemen van beslissingen. Het boek omvat drie grote delen. Het eerste deel behandelt kort de basisbegrippen en de techniek van kostencalculatie. Het definieert begrippen als: variabele en vaste kosten, directe en indirecte kosten, differentiële kosten, opportuniteitskosten, contributiemarge, standaard kostprijs, werkelijke kostprijs. Ook de bepaling van de kostensoorten, de waardering ervan en de verdeelproblematiek van de indirecte kosten komen hier aan bod. Het tweede deel schenkt vooral aandacht aan de historische kostprijscalculatie en winstbepaling. Het gaat over onderwerpen als: kostprijscalculatie en winstbepaling bij massaproductie en bij productie op order, full costing versus direct costing, kostprijsberekening van bijproducten, uitval en afval. Het derde deel tenslotte biedt een antwoord op de vraag hoe kosten- en opbrengsteninformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen moet worden gebruikt. Hier worden concrete beslissingsproblemen behandeld: Welke omzet is nodig om break-even te zijn? Mag een order met een lagere verkoopprijs dan de integrale kostprijs worden aanvaard? Moeten we onderdeel X nog zelf maken of doen we beter een beroep op derden? Hoe de verkoopprijs bepalen? Welke productmix levert de grootste winst op, op korte en op lange termijn? Volgens welke criteria is een investeringsproject te aanvaarden? Elk aspect wordt toegelicht aan de hand van een zelfde, telkens aan de aard van het probleem aangepast voorbeeld. Dit boek is bestemd voor zowel managers-in-de-praktijk als voor studenten.
  • Management accounting

   Jorissen, Ann; Roodhooft, Filip (Groep De Boeck, 2006)
  • Managing costs across the supply chain

   Slagmulder, Regine (Physica Verlag, 2002)
  • Performance management in service firms

   Van Ossel, Gino; Bruggeman, Werner; Desmet, S.; Gemmel, Paul; Slagmulder, Regine; Van Dierdonck, Roland; Van Looy, Bart (1998)
  • Strategisch besturen met behulp van de Balanced Scorecard

   Bruggeman, Werner (Garant-Uitgevers, 2001)
  • Strategisch besturen met de Balanced Scorecard

   Bruggeman, Werner; Ameels, Anne; Scheipers, Geert (Maklu Uitgevers, 2003)
  • Supply chain development for the lean enterprise. Interorganizational cost management

   Cooper, Robin; Slagmulder, Regine (Taylor & Francis Group, 1999)
  • Target costing

   Cooper, Robin; Slagmulder, Regine (John Wiley & Sons Ltd, 2005)