• Operating room planning and scheduling: Solving a surgical case sequencing problem

      Cardoen, Brecht (2009)
      In dit proefschrift bestuderen we planningsproblemen die zich manifesteren in het operatiekwartier van ziekenhuizen. Planning doelt niet alleen op de afstemming van vraag en aanbod, maar duidt ook op het opstellen van een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer activiteiten, in dit geval operaties, zouden moeten starten en wanneer ze zouden moeten worden beëindigd. Aangezien de gevolgen van deze beslissingen voelbaar zijn doorheen het volledige ziekenhuis, lijkt het aangewezen dit beslissingsproces te optimaliseren en enkele technieken uit het domein van het operationeel onderzoek toe te passen en uit te werken. We kunnen de tekst van het proefschrift als volgt opdelen. In Hoofdstuk 1 wordt het belang van de gezondheidszorg in onze hedendaagse maatschappij onderstreept en tonen we aan hoe ziekenhuizen, en in het bijzonder hun operatiekwartier, een vooraanstaande rol spelen in het toedienen van de zorg. Het toenemende belang van dagchirurgie leidt ons ertoe om voornamelijk vanuit dit perspectief de planningsproblemen in het operatiekwartier te benaderen. Hoofdstuk 2 bestudeert op een gedetailleerde en gestructureerde wijze de recente wetenschappelijke literatuur die verschenen is over operatieplanning (verschenen na 2000). Eén van de conclusies die volgen uit dit literatuuronderzoek is het gebrek aan een consistent classifcatieschema om operatieplanningsproblemen te omschrijven. Dit resulteert in ondermeer een ambigu gebruik van terminologie en onduidelijke probleemformuleringen. Daarom wordt in Hoofdstuk 3 een classificatieschema voorgesteld, gebaseerd op de structuur van het literatuuroverzicht van Hoofdstuk 2, met als doel de probleemformuleringen van toekomstig onderzoek binnen dit domein te verduidelijken. In Hoofdstuk 4 bestuderen we de huidige operatieplanningspraktijken van de ziekenhuizen in Vlaanderen (België) en vatten we de antwoorden van 52 respondenten samen die de elektronische vragenlijst hebben ingevuld.